Adviesaanvraag

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Delft geeft het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens, over de uitvoering en over de evaluatie van beleid. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de Delftse burgers. Daarbij baseren wij ons op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASD en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid.

De adviezen en de reacties van het college worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Naast advisering kan de ASD ook signalen afgeven over knelpunten en daarnaast onderwerpen agenderen.

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Delft zo goed als mogelijk mee kan doen.