Uitgebrachte adviezen en rapportages

Op deze pagina vindt u de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Delft. 

Recent brachten we advies uit op de nota 'Schuldhulpverlening aan ondernemers'. Zodra de reactie van het college op ons advies ontvangen is, wordt deze aan het advies toegevoegd en het geheel onderstaand gepubliceerd.

2023

Over: Beleidsregels vrijlating giften en schadevergoedingen - Reactie College B&W
Over: Gewijzigde beleidsregel Terugvordering van de gemeente Delft **
Over: Besteding extra middelen armoede en schulden **
Over: Woonvisie 2023-2028 - Reactie College B&W
Over: Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo - Reactie College B&W
Over: Nota Armoede en voorstellen bestaanszekerheid en kinderarmoede -
          Reactie College B&W
Over: Verordening Jeugdhulp Delft 2023 - Reactie College B&W
O
ver: Sociale Basis - Reactie College B&W

** Licht advies per mail naar de gemeente

2022

Over: Advies aan de formateur - De Sociale basis in Delft - Reactie College B&W

2021

Over: Beleidskader Jeugdpreventie - Reactie College B&W*
Over: Beleidsplan Wet Inburgering - Reactie College B&W
Over: Nota Taal werkt 2.0 - Reactie College B&W
Over: Wmo verordening 2021 - Reactie College B&W
Over: Inkoopvisie Wmo H4 - Reactie College B&W
Over: Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang - Reactie College B&W
Over: Concept Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden - Reactie College B&W
Over: Regionale (ambtelijke) afstemming - Reactie College B&W
Over: TONK-regeling - Reactie College B&W*
Over: Herstelplan 'Delft in balans' - Reactie College B&W*

2020

Over: Schuldhulpverlening voor ondernemers - Reactie College B&W
Over: Delfts Sportakkoord - Reactie College B&W
Over: Gezondheidsnotitie 2020-2026 - Reactie College B&W
Over: Een stad met verschillen, een verkenning van tweedeling en meerdeling in Delft -
          Reactie College B&W
Over: H4 Normenkader Huishoudelijke hulp en ondersteuning - Reactie College B&W
Over: Iedereen Delftenaar - Reactie College B&W
Over: Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis - Reactie College B&W

2019

Over: Verordening Jeugdhulp Delft 2020 - Reactie College B&W
Over: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 - Reactie College B&W
Over: Tussenbalans II - toegankelijkheid van ondersteuning en zorg 
          Brief aan College B&W - Reactie College B&W
Over: Regiovisie aanpak huiselijk geweld Regio Haaglanden 2019-2022 
          Reactie College B&W
Over: Herijking programma doelgroepenvervoer Haaglanden - Reactie College B&W
Over: Nota Schuldhulpverlening - Reactie College B&W

2018

Over: Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019 - Reactie College B&W
Over: Tussenbalans decentralisatie Sociaal Domein - Jeugd - Brief aan College B&W
          Reactie College B&W
Over: Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020-2024 - Reactie College B&W aan
          gemeenteraad
 / reactie College B&W aan adviesraad
Over: Besteding 100.000 euro voor kinderen in armoede - Reactie College B&W /
          reactie op motie 9 november 2017
Over: Advies aan informateur inzake sociaal domein
Over: Brief aan informateur inzake statushouders (samen met Delftse Buur)

2017

Over: Evaluatie Accommodatiebeleid Delft - Reactie College B&W
Over: H4 inkoopvisie ondersteuning 2019-2022 - Reactie College B&W
          H4 inkoopstratie 2019 / Brief gemeente bij H4 inkoopstrategie 2019
Over: Hoogwaardig Handhaven - Reactie College B&W
Over: Tussen Ondernemen en Participatiewet - Reactie College B&W
Over: Kadernota ISD III Basis 2017 – 2030 - Reactie College B&W
Over: Regionale Woonvisie - Reactie College B&W
Over: Armoedebestrijding - Reactie College B&W
Over: Dagbesteding - Reactie College B&W

2016 

Over: Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen - Reactie College B&W
Over: Sluitende aanpak verwarde personen - Reactie College B&W
Over: Dementiezorg Delft - Reactie College B&W
Over: De Woonvisie 2016-2013 - Reactie College B&W
Over: Inkoopplan Jeugd-WMO 2017 - Reactie College B&W

* Een relatief beknopt advies wordt zonder schriftelijke reactie van het College van B&W naar de gemeenteraad gestuurd.

Eerder uitgebrachte adviezen

Link door naar de eerdere adviezen uitgebracht door de voorlopers van de ASD Delft.