Uitgebrachte adviezen en rapportages

Op deze pagina vindt u de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Delft. Zodra de reactie van de gemeente op ons advies ontvangen is, wordt deze aan het advies toegevoegd.

2020

Over: Gezondheidsnotitie 2020-2026 - Reactie College B&W
Over: Een stad met verschillen, een verkenning van tweedeling en meerdeling in Delft -
          Reactie College B&W
Over: H4 Normenkader Huishoudelijke hulp en ondersteuning - Reactie College B&W
Over: Iedereen Delftenaar - Reactie College B&W
Over: Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis - Reactie College B&W

2019

Over: Verordening Jeugdhulp Delft 2020 - Reactie College B&W
Over: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 - Reactie College B&W
Over: Tussenbalans II - toegankelijkheid van ondersteuning en zorg 
          Brief aan College B&W - Reactie College B&W
Over: Regiovisie aanpak huiselijk geweld Regio Haaglanden 2019-2022 
          Reactie College B&W
Over: Herijking programma doelgroepenvervoer Haaglanden - Reactie College B&W
Over: Nota Schuldhulpverlening - Reactie College B&W

2018

Over: Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019 - Reactie College B&W
Over: Tussenbalans decentralisatie Sociaal Domein - Jeugd - Brief aan College B&W
          Reactie College B&W
Over: Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020-2024 - Reactie College B&W aan
          gemeenteraad
 / reactie College B&W aan adviesraad
Over: Besteding 100.000 euro voor kinderen in armoede - Reactie College B&W /
          reactie op motie 9 november 2017
Over: Advies aan informateur inzake sociaal domein
Over: Brief aan informateur inzake statushouders (samen met Delftse Buur)

2017

Over: Evaluatie Accommodatiebeleid Delft - Reactie College B&W
Over: H4 inkoopvisie ondersteuning 2019-2022 - Reactie College B&W
          H4 inkoopstratie 2019 / Brief gemeente bij H4 inkoopstrategie 2019
Over: Hoogwaardig Handhaven - Reactie College B&W
Over: Tussen Ondernemen en Participatiewet - Reactie College B&W
Over: Kadernota ISD III Basis 2017 – 2030 - Reactie College B&W
Over: Regionale Woonvisie - Reactie College B&W
Over: Armoedebestrijding - Reactie College B&W
Over: Dagbesteding - Reactie College B&W

2016 

Over: Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen - Reactie College B&W
Over: Sluitende aanpak verwarde personen - Reactie College B&W
Over: Dementiezorg Delft - Reactie College B&W
Over: De Woonvisie 2016-2013 - Reactie College B&W
Over: Inkoopplan Jeugd-WMO 2017 - Reactie College B&W

 

Eerder uitgebrachte adviezen

Link door naar de eerdere adviezen uitgebracht door de voorlopers van de ASD Delft.