Veelgestelde vragen

Wat de adviesraad voor u kan betekenen en de werkterreinen, roepen mogelijk vragen op. We hebben de veelgegeven antwoorden voor u op een rijtje gezet.

  • Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Delft?
  • De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Delft adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (Wmo 2015), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. De Adviesraad Sociaal Domein Delft geeft advies namens inwoners van Delft en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen in Delft er toe doet en zijn of haar plek vindt in de maatschappij.

  • Wat is de doelstelling van de ASD Delft?
  • De Adviesraad Sociaal Domein Delft heeft als doel de burgers te betrekken bij de beleidsvorming binnen het sociaal domein, om de kwaliteit van het beleid te verhogen, het draagvlak te versterken en het democratisch proces te bevorderen.

  • Is de ASD Delft onafhankelijk?
  • De onafhankelijkheid van de Adviesraad wordt gewaarborgd op een aantal manieren. Allereerst worden de leden op individuele titel benoemd, en niet namens een achterban of organisatie. De onafhankelijkheid blijkt ook uit de manier van werken: de adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere (doel)groepen in de stad waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt. Daarnaast stelt ook de gemeentelijke verordening dat de leden vanuit een onafhankelijke positie moeten en kunnen functioneren.

  • Hoe werkt de ASD Delft?
  • De ASD Delft werkt zoveel als mogelijk integraal. Per advies wordt bekeken welke leden met welke expertise zich over het advies buigen. Daarnaast wordt - om tot een goed afgewogen advies te komen - feedback gevraagd aan relevante instanties of doelgroepen.