Wonen, Zorg en Welzijn

Bij Wonen, Zorg en Welzijn gaat het om de drie hoofddoelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Als Adviesraad kijken we onder andere naar:

  • de leefbaarheid in wijken;
  • welke algemene en maatwerkvoorzieningen in Delft aangeboden worden;
  • hoe de toewijzing van een maatwerkvoorziening verloopt;
  • hoe de gemeente de inzet van mantelzorg en vrijwilligers stimuleert en waardeert.

Algemene voorzieningen zijn in principe toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, bijvoorbeeld een aanpassing aan uw woning

De gemeente heeft een resultaatverplichting. Dit betekent dat de gemeente met de burger de ruimte heeft om samen te komen tot oplossingen die passen bij individuele en plaatselijke omstandigheden.

De drie hoofddoelen van de Wmo:

  • Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente; het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  • Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  • Het bieden van opvang; hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Uitgangspunten van de gemeente Delft bij deze Wmo zijn:

  • Uitgaan van wat mensen nog wel kunnen (in plaats van wat zij niet kunnen);
  • Als ondersteuning nodig is eerst kijken naar het eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van de burger; hulp wordt dichtbij georganiseerd;
  • Voor mensen die, ook met steun van de omgeving, zichzelf niet kunnen redden is er passende ondersteuning en/of passende zorg.

Om goed te kunnen adviseren horen wij graag van organisaties, instellingen en burgers hun ervaringen met de gemeentelijke voorzieningen.