Over de adviesraad

Kerngroep

De kerngroep bestaat uit een algemeen voorzitter en de drie voorzitters van de werkgroepen. Die functioneren tevens als secretaris, penningmeester en communicatieverantwoordelijke. De kerngroep ondersteunt de werkgroepen en zorgt dat het (samen)werken zo goed mogelijk verloopt.

Werkgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein Delft richt haar aandacht op de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid in het hele sociale domein. Dat domein is zo groot dat er drie werkgroepen zijn ingericht. Eén voor ieder terrein van het Sociale Domein.

De leden van de drie werkgroepen zorgen dat zij zo goed mogelijk op de hoogte zijn van wat er speelt op hun terrein. Daardoor kunnen zij met kennis van zaken en binnen de afgesproken tijd reageren op een adviesaanvraag van Burgemeester & wethouders.

Als een adviesaanvraag over een onderwerp gaat dat voor alle drie de werkgroepen van belang is, stellen leden uit de verschillende werkgroepen samen een advies op. Ook ongevraagde adviezen kunnen op deze manier tot stand komen.

De werkgroepen delen kennis en wisselen praktische informatie uit. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het onderhouden van netwerkcontacten en het organiseren van ontmoetingen met de burgers van Delft.

De drie werkgroepen:

De schil om de adviesraad heen

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Delft zetten zich in om alle burgers van Delft, vooral de meest kwetsbare burgers, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur. Dit kan de adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoeken wij ook actief contact met Delftenaren die ervaring hebben met gemeentelijke voorzieningen. Met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, met kerken en moskeeën. En met met inwoners met een speciale deskundigheid, die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Zo bouwen wij als het ware aan een schil van deskundigen rond de adviesraad. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.