Uitgebrachte adviezen door de voorlopers van de ASD Delft

Adviezen WMO-raad

2016

Over: Implementatie doelgroepenvervoer Haaglanden - Reactie College B&W 
Over: Toezicht WMO - Reactie College B&W 
Over: Kentekenparkeren en mantelzorg - Reactie College B&W 

2015

Over: Overlast afvalcontainers - Reactie College B&W
Over: Monitor dagbesteding 2014 - Reactie College B&W
Over: Uitvoeringsnota mantelzorg waardering en ondersteuning - Reactie College B&W
Over: Inkoop kader-plan WMO Begeleiding en Beschermd Wonen 2016 - Reactie College B&W
Over: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - Reactie College B&W
Over: Kadernota ISD deel 2 - Reactie College B&W
Over: Kentekenparkeren - Reactie College B&W
Over: Ontwikkelagenda wonen met Zorg in Delft 2015-2018 - Reactie College B&W

2014

Over: Een sterke basis - Reactie College B&W
Over: Beleidsregels Voorzieningen WMO Delft 2015 - Reactie College B&W
Over: Afschaffing Wtcg en Cer - Reactie College B&W
Over: Beschermd wonen 2015 
Over: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2015 - Reactie College B&W
Over: Persoonsgebonden Budget (PGB) na transitie - Reactie College B&W
Over: Verordening Jeugdhulp Delft 2015 - Reactie College B&W
Over: Dagbesteding verstandelijk gehandicapten
Over: Toekomst panel Werk en Inkomen, WMO-raad en SW raad
Over: Inkoopkaders Jeugd en WMO - Reactie College B&W
Over: Toegankelijk Hulp en Zorg voor jong en oud - Reactie College B&W
Over: Wederkeringheid en tegenprestatie - Reactie College B&W
Over: Kadernota ISD deel 1 - Reactie College B&W
Over: Prestatieafspraken 2014-2018 - Reactie College B&W
Over: Kadernota vrijwilligerswerk - Reactie College B&W 

Adviezen Panel werk en inkomen

2015

Over: Beleidskader ISD 2 - Reactie College B&W
Over: Beleidsregel commerciële huur
Over: Beleidsregel re-integratie
Over: Re-integratieverordening
Over: Wet taaleis - Reactie College B&W

2014

Over: Beleidskader Participatiewet en verordeningen - Reactie College B&W 
Over: Nota bijzondere bijstand en verordening individuele inkomenstoeslag 
Over: Voorgestelde nieuwe adviesstructuur binnen het gehele sociale domein 
Over: Nota schuldhulp - Reactie College B&W 

Adviezen SW-raad

Over: Kadernota Sociaal Domein II
Over: Adviesstructuur Sociaal Domein
Over: Notitie beleidskader Participatiewet